طبکا: نوبت دهی آنلاین دکتر عطا اله بهروز اقدم

سامانه نوبت دهی طبکا

نوبت دهی آنلاین اینترنتی پزشکان، کلینیک، روانشناسان و ...

نوبت دهی آنلاین

ثبت نام رایگان پزشکان در سامانه نوبت دهی اینترنتی

تبکا، تب کا، طب کا، طبکار، تپکا، طبکار، طبکار

دکتر عطا اله بهروز اقدم

دکتر عطا اله بهروز اقدم

دکترای نفرولوژی

متخصص داخلی و کلیه