سامانه نوبت دهی طبکا

نوبت دهی آنلاین اینترنتی پزشکان، کلینیک، روانشناسان و ...

نوبت دهی آنلاین

ثبت نام رایگان پزشکان در سامانه نوبت دهی اینترنتی

تبکا، تب کا، طب کا، تپکا

دکتر صفیه حامدی

دکتر صفیه حامدی

متخصص بیماریهای داخلی

غدد، ریه، گوارش، مفاصل