طبکا: نوبت دهی آنلاین دکتر علی میرصادقی

سامانه نوبت دهی طبکا

نوبت دهی آنلاین اینترنتی پزشکان، کلینیک، روانشناسان و ...

نوبت دهی آنلاین

ثبت نام رایگان پزشکان در سامانه نوبت دهی اینترنتی

تبکا، تب کا، طب کا، طبکار، تپکا، طبکار، طبکار

دکتر علی میرصادقی

دکتر علی میرصادقی

متخصص جراحی عمومی

لاپاراسکوپی